Azylové domy Jonáš

CEV_6882

Poslání

Základním posláním Azylového domu Jonáš je poskytnou placené ubytování ženám, matkám, otcům a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování je poskytované na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Pracovníci zajišťují podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.  

Cíle

 • Podpořit klienta tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měl zajištěné vhodné bydlení a pečoval adekvátně o své dítě.
 • Klient, který získal schopnosti a dovednosti potřebné k zvládání nároků běžného života bez podpory sociální služby.  

Dílčí kroky k dosažení cíle

 • poskytnutí bezpečného a důstojného místa pro ubytování, stravování a hygienu
 • zajištění psychické stability klienta a dětí
 • zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny, které odpovídá její aktuální situaci 
 • poskytnutí individuální podpory při využití vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost  
 • zvýšení znalostí klientů o svých zákonných právech a povinnostech 
 • podpora při hledání důstojného bydlení

Cílová skupina

 • Ženy, muži nebo rodiny s dětmi, kteří*ré ztratili bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Česká Lípa, Nový Bor). 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Žadatel není cílovou skupinou (viz výše), 
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
 • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Jonáš (zdravotní stav posuzuje lékař),  
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, vypověděl žadateli smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Zásady sociální služby

 1. Základní sociální poradenství:  Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
 2. Zakázka klienta: Poskytování služby, cíl a plánování vychází hlavně od klienta, jeho vlastního tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní životní cestu. Individuální cíl klienta chápeme jako zakázku. Splnění cíle nebo plánu závisí zejména na aktivitě klienta; a je to hlavně klient, který na své zakázce pracuje.  
 3. Volba klienta: Respektujeme vůli klienta v oblasti sociální práce, individuálního plánování a ubytování. Jsme připraveni umožnit klientovi nést následky jeho vlastního rozhodnutí.  
 4. Aktivace a motivace klienta: Klient je motivován a veden k řešení svého problému za pomoci služeb, které si sám vybere. Pomáháme klientovi hledat a využívat vlastní zdroje a dosahovat cíle vlastní cestou. 
 5. Dialog: Sociální práce je spoluprací klienta se sociálním pracovníkem a poskytovatelem služby, setkání pojímáme jako rozhovor. 
 6. Férovost: Vytváříme pravidla azylového domu, udržujeme hranici mezi poskytovatelem a klientem. Dbáme na to, aby pravidla i hranice byly dodržovány oboustranně s vědomím, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. S klientem jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi. Klient i pracovníci mají právo na slušné zacházení. Klient ani pracovníci se navzájem slovně ani fyzicky nenapadají. 
 7. Diskrétnost: Dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klienta a chráníme osobní a citlivé údaje. 
 8. Odbornost: Dbáme a usilujeme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj pracovníků v oboru sociální práce. 
 9. Individuální přístup ke každému z  klientů: Cílem naší práce je pracovat s klientem dle jeho současné situace, aktuálních potřeb a jeho možností.  
 10. Zachování (respektování) osobní svobody každého klienta: Na základě zakázky – svých potřeb, si klient zvolí služby, které povedou ke změně jeho těžké situace. 
 11. Zachování lidské důstojnosti klienta: Pracovník jedná s klientem s úctou, jako rovný s rovným
 12. Týmová práce: I když ke klientům přistupujeme individuálně, na řešení nepříznivé sociální situace klienta se může podílet celý tým pracovníků, v případě potřeby i dalších odborníků.
 13. Všechny služby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci (pracovníci dodržují Etický kodex Charity ČR). 

Azylové domy

Dubická 2189 v České Lípě pro ženy, muže nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi

nepřetržitý provoz, tel: 608 314 385

Severní 755 v Novém Boru pro ženy, muže nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi

nepřetržitý provoz, tel: 774 116 499

Bc. Kamila Gajdošová

Tel.: 775 600 374
vedoucí služby a sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě

Bc. Anna  Pinkavová

Tel.: 775 600 724
sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v Novém Boru

Anna Kasincová

Tel.: 608 919 271
sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě